Ol manmeri long Vanimo taun i laikim wara saplai na gutpela toilet sistem

Vanimo taun long West Sepik ino gat wara saplai.

Ol wok manmeri long taun na long ol setelment i save kisim wara long tenk na long ol hulwara.

Taim igat bikpela san i stap longpela taim, em tenk wara i save pinis na ol manmeri i save kisim wara long graun.

Maski ol manmeri i stap long ol hap olsem long Makepa-em i klostu tasol long bikpela Vanimo haus sik na insait stret long taun, ol manmeri i pesim wankain hevi.

Wanpela man long hap Trevor Maiyu i tokim EMTV progrem My Province My Country  long Sarere nait, ol politisen i save giaman olsem ol bai bringim wara saplai taim ol i kamap memba long palament tasol planti taim ino gat tru.

Bihain long indipendens long 44 yar nau , Vanimo ino gat wara saplai.

Na Vanimo ino gat sistem bilong septic toilet- o sewerage system.

Mr Maiyu i bin tokim EMTV taim ino gat wara ol manmeri ino save yusim septic toilet insait long haus.

Olsem na long arere long planti haus igat haus toilet olsem long ples ol i digim long graun.

Mr Maiyu i tok sampela taim ol i poret nogut ol pikinini husait ino save gut long yusim dispela kain toilet bai pundaun i go insait.

READ  Bikpela sik i kam olsem long Saina na gavman i putim sampela lukaut long ol ples balus na rot igo kam long narapela kantri

Planti yar igo pinis igat toksave olsem gavman i putim mani long mekim wok painim out long putim wara saplai na gutpela toilet sistem tasol wok tru ino kamap.

Long nau tasol taun igat niupela meya em long Joey Tonny.

Planti man i tingting strong olsem em na member Belden Namah bai wok wantaim taun meneja na bringim dispela sevises long ol manmeri.

Ol hotel na motel long Vanimo tu i save yusim tenk wara tasol.


FB_IMG_15678610579713151

FB_IMG_15678610579713151

Be the first to comment