Planti kros pait long Pot Mosbi

Long las wik planti raskol pasin na bikpela kros pait I kamap long Pot Mosbi siti.

Long Sarere nait long Erima, tupela man i dai.

Ol man long hap i sutim tok long polis long tupela man ya.

Ripot i tok long sem nait ol wanpisin bilong ol man I dai i belhat na bagarapim ol kar i ron igo ikam olsem long Erima.

Police minista Bryan Kramer wantaim ol bos bilong polis ibin go toktok wantaim ol pipol long Erima na ibin igat wanbel long ol bai stretim.

Tasol polis bos komisena David Manning ilaikim gavman I givim tok orait long yusim lo i stopim manmeri long noken muv igo ikam long ol taun na siti nating taim man o meri ino gat wok.

Ol bai paitim toktok long dispela.

Na long aste nait igat bikpela pait ikamap namel long sampela grup long tu mail maunten long Pot Mosbi.

Long las wik Fonde sampela raskol laik stilim mani long Westpac bank long Waigani Draiv tasol polis i ronim ol igo.

Ol dispela raskol I lusim kar long Ensisi.

Na long Fraide polis I sutim sampela raskol man taim ol I laik stil long KMC haus kaikai long Gordon.

READ  Bikpela kot long Pot Mosbi i wok long painim aut sapos boi fren bilong bipo Mis PNG i bin kilim em i dai

Namel long pait namel long raskol na polis ol I surukim ikam olsem long RH supamaket, sampela katres I kisim wanpela taksi draiva na em i stap nau long haus sik.

Brata bilong em I tok ol i no save sapos em polis o raskol I mekim.

Yumi mas was gut na ripot long polis kwiktaim tru sapos yumi lukim sampela samting ino stret.

 


FB_IMG_1569710341056

FB_IMG_1569710341056

Be the first to comment