Praim Minista i laikim ol manmeri bilong Kerema long go bek long ples

Planti samting i wok long kamap long ples na em i laikim ol manmeri long wok wantaim gavman

Praim Minista James Marape i mekim nau wanpela askim long ol manmeri bilong Kerema husait i stap nating long Pot Mosbi o long narapela hap long go bek long ples na wok wantaim gavman na kirapim senis.

Em i bin mekim dispela totktok long Kerema taim em i bin mekim wanpela wokabaut igo na tokaut long sampela bikpela divelopmen projek bai kirap.

Praim Minista i tok ol manmeri i ken mekim wok bilong painim pis, mekim garden na ol narapela liklik bisnis taim gavman i putim gutpela rot na ol narapela samting long mekim sindaun bilong manmeri i kamap gut.

Em i tok planti ol bikpela oil na ges projek olsem Papua LNG, Pasca ges na Ihu Spesol Ekonomik Jon bai kirap.

Marape i bin go long Ihu long Kikori distrik na tokaut long gavman bai sapotim wok bilong Ihu Spesol Ekonomik Jon project we gavman i nau makim wan handred milien kina mani long sapotim dispela projek.

Bosman bilong dispela projek Peter KenGemar i save tok strong olsem dispela projek bai kamapim planti wok na mekim mani bilong kantri.

READ  Oposisen i wok long pait yet long rausim gavman bilong James Marape

Ol i bilip planti bisnisman bilong narapela kantri bai kam taim ol i daunim takis we ol kampani i mas baim.

Praim Minista i bin tok tu long Kerema olsem wan handred milien kina mani bai ol i stretim Hiritano Haiwe igo long Kerema.

Planti man i save komplen long rot i bagarap tru na planti kar i save kisim bagarap.

Wold Benk bai putim seventi milien kina olsem dinao mani na gavman bai putim teti milien kina long stretim dispela rot.

Marape i bin tok aut tu long stretim ples bilong pilai ragbi  long Kerema taun em nau ol man i wok long yusim olsem maket ples na ol rot long Kerema bai gavman i putim kolta long mak bilong faiv milien kina.

Wan handred tausen kina bai ikam long Nesenel Geming Kontrol Bod long stretim ples bilong pilai ragbi na twenti-tausen kina gavman bai givim ol long ronim pilai bilong basket bol long Kerema.

 


Be the first to comment